ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
รายชื่อ vcd ธรรมรส ธรรมรัฐ article

 

VCD,DVD  รายการ"ธรรมรส ธรรมรัฐ" ทางช่อง 11   (NBT)

รหัส

เรื่อง

พระผู้เทศน์

จำนวนแผ่น

๐๐๐๑

ทำชีวิตให้มีสาระ

พระราชวิจิตรปฏิภาณ  วัดสุทัศน์ กทม.

     ๑ แผ่น

๐๐๐๒

ระวังหัว ระวังหู

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระราชธรรมวาที

๑ แผ่น

๐๐๐๓

มีเมียเด็ก

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระครุวินัยธรมาณพ

๑ แผ่น

๐๐๐๔

ลีลาชีวิต

พระราชวิจิตรปฏิภาณ  วัดสุทัศน์ ฯ กทม.

๒ แผ่น

๐๐๐๕

ฆ่าตัวตายทำไม

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระมหารมย์ อภิรมฺโม

๑ แผ่น

๐๐๐๖

ทำงานบนฐานคุณธรรม

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระมหานิรุตต์ ฐีตสํวโร

๑ แผ่น

๐๐๐๗

โชคดีปีระกา

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระราชธรรมวาที 

๑ แผ่น

๐๐๐๘

สู้ชีวิต

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระราชธรรมวาที

๒ แผ่น

๐๐๐๙

พึ่งอะไรจึงจะดี

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระโสภณธรรมวาที วัดประยูร ฯ

๑ แผ่น

๐๐๑๐

หักดิบนรก

พระมหารมย์ อภิรมฺโม / พระมหาคม  อุชุคฺคโม

๑ แผ่น

๐๐๑๑

ดับโศก

พระราชวิจิตรปฏิภาณ  /พระราชธรรมวาที

๑ แผ่น

๐๐๑๒

ทางตัน ทางเตียน

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระราชธรรมวาที

๑ แผ่น

๐๐๑๓

บริหารชีวิตพิชิตสุข

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระโสภณธรรมวาที วัดประยูร ฯ

๑ แผ่น

๐๐๑๔

ครูวิถีพุทธ

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระโสภณธรรมวาที วัดประยูร ฯ

๑ แผ่น

๐๐๑๕

หันหน้าเข้าวัด

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระครุวินัยธรมาณพ 

๑ แผ่น

๐๐๑๖

ยอยศพระรอ

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๑๗

ลีลาชีวิต ตอน ๑-๑๖ มี..

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๒ แผ่น

๐๐๑๘

ลีลาชีวิต  ตอน ๑-๑๔ ก..

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๑๙

ธรรมาภิบาล

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๒๐

ลีลาชีวิต ตอน ๑-๑๖ ก..

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๒ แผ่น

๐๐๒๑

คนข้างวัด

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๒๒

อยู่เย็นเป็นสุข

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระมหาคม  อุชุคฺคโม

๑ แผ่น

๐๐๒๓

คุณธรรมอยู่ที่คำพูด

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระราชธรรมวาที

๑ แผ่น

๐๐๒๔

เทศน์มหาชาติเวสสันดร

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระครุวินัยธรมาณพ 

๑ แผ่น

๐๐๒๕

บุญหนักศักดิ์ใหญ่

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระครุวินัยธรมาณพ 

๑ แผ่น

๐๐๒๖

อยากดีมี ๘

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระมหาสุทธิพงษ์   อภิวํโส

๑ แผ่น

๐๐๒๗

พ่อที่แท้ แม่ที่ถูก

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระราชธรรมวาที

๑ แผ่น

๐๐๒๘

คุณของสุนัข

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระมหาสิทธิชัย   อติธมฺโม

๑ แผ่น

๐๐๒๙

วิถีบุญ

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระราชธรรมวาที

๑ แผ่น

๐๐๓๐

หน้าที่เทวดา

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระราชธรรมวาที

๑ แผ่น

๐๐๓๑

โอ้...ลูกรัก

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระครุวินัยธรมาณพ 

๑ แผ่น

๐๐๓๒

กรรมส่งผล

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระมหาสิทธิชัย   อติธมฺโม

๑ แผ่น

๐๐๓๓

ฆ่าตัวตายถวายพระพุทธเจ้า

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระโสภณธรรมวาที วัดประยูร ฯ

๑ แผ่น

๐๐๓๔

ผีอยากได้ คนตายขอร้อง

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระมหานิรุตต์ ฐีตสํวโร

๑ แผ่น

๐๐๓๔

ใจพ่อ ใจแม่

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระมหาพยอม  ธมฺมธโร

๑ แผ่น

๐๐๓๕

มงคล ๕ เส้น

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระมหาสุทธิพงษ์   อภิวํโส

๑ แผ่น

๐๐๓๖

ภัยของความคิด พิษของฯ

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระมหารมย์ อภิรมฺโม

๑ แผ่น

๐๐๓๗

มงคลสร้าง

พระราชวิจิตรปฏิภาณ / พระมหานิรุตต์ ฐีตสํวโร

๑ แผ่น

๐๐๓๘

พุทธิธรรมนำทาง

๑๓ ธ.. ๔๖ ๓๑ ม.. ๔๗    พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๓๙

พุทธิธรรมนำทาง

๗ ก.. ๔๖ ๒๗ มี.. ๔๗    พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๔๐

พุทธิธรรมนำทาง

๓ ก.. ๔๗ ๓๑ ก.. ๔๗     พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๔๑

พุทธิธรรมนำทาง

๗ ส.. ๔๗ ๒๘ ส.. ๔๗    พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๔๒

พุทธิธรรมนำทาง

๔ ก.. ๔๗ ๒๕ ก.. ๔๗     พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๔๓

พุทธิธรรมนำทาง

๖ ต.. ๔๗ ๒๗ ต..๔๗     พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๔๔

พุทธิธรรมนำทาง

๓ พ.. ๔๗ ๒๔ พ..๔๗     พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๔๕

พุทธิธรรมนำทาง

๘ ธ.. ๔๗ ๒๙ ธ.. ๔๗    พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๔๖

พุทธิธรรมนำทาง

๑๒ ม.. ๔๘                          พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๔๗

พุทธิธรรมนำทาง

๒ ก.. ๔๘ ๒๓ ก.. ๔๘    พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๔๘

พุทธิธรรมนำทาง

๒ มี.. ๔๘ ๓๐ มี.. ๔๘     พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๔๙

พุทธิธรรมนำทาง

๒๕ พ.. ๔๘                          พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๕๐

พุทธิธรรมนำทาง

๑ มิ.. ๔๘ ๒๘ มิ.. ๔๘     พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๕๑

พุทธิธรรมนำทาง

๖ ก.. ๔๘ ๒๗ ก.. ๔๘     พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๕๒

พุทธิธรรมนำทาง

๓ ส.. ๔๘ ๓๑ ส.. ๔๘      พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๕๓

พุทธิธรรมนำทาง (การ์ตูน)

อปัณณกชาดก มิตตวินทุกชาดก  (แผ่น ๑)

 ๑ แผ่น

๐๐๕๔

พุทธิธรรมนำทาง (การ์ตูน)

มณิกุณฑชาดก พระจักขุบาลชาดก  (แผ่น ๒)

๑ แผ่น

๐๐๕๕

ลีลาชีวิต ตอน ๑-๑๕ ม..

                                               พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๑ แผ่น

๐๐๕๖

ลีลาชีวิต ตอน ๑-๑๖ พ..

                                               พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๒ แผ่น

ทำบุญแผ่นละ   80   บาท

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
VCD,DVD ธรรมะ ยอดนิยม

รายชื่อ vcd ลีลาชีวิต เป็นตอน article
รายชื่อVCD,DVD ลีลาชีวิต articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ศาลาเผยแผ่ วัดสุทัศนเทพวราราม (ด้านเสาชิงช้า) โทร.02-222-6935,085 144 2244