ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
เมืองอวิชชา article

                 มีโยมที่เคารพนับถือกันได้ถวายคำแนะนำว่า..ขออย่าให้แสดงทัศนะใด ๆ เกี่ยวกับการชุมนุมประท้วง เพราะเป็นของการเมือง จะทำให้คนที่มีเวลาน้อยไม่เข้าใจ และจะทำให้ไม่ดำรงอยู่ในความยุติธรรม จะพลอยเสียศรัทธาไปเสียเปล่า ๆ..ซึ่งก็รับฟังด้วยดีและอนุโมทนาในความปรารถนาดีที่เป็นห่วง
            เรื่อง ความยุติธรรม นั้นจะต้องเกิดจากกระบวนทัศน์หลายประการ คือ
                    อตีตังสญาณ     มีญาณระลึกถึงอดีตทั้งของตนและคนอื่น ในที่นี้คือมีความรู้เรื่องประวัติศสตร์ทั้งภายในประเทศ และ ประวัตศาสตร์โลก
                   ปัจจุบันนังสญาณ มีญาณรู้ปัจจุบัน คือ ได้ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันอย่างละเอียด ลึกซึ้ง ถูกต้อง
                   อนาคตสญาณ มีญาณรู้อนาคตว่าจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อบุคคล บ้านเมือง โลก  ก็คือการนำเอาประวัติศาสตร์ บวก เหตุการปัจจุบัน   แล้วนำผลรวมมาพิจารณา   เกิดเป็นพยากรณ์   และให้เป็น      เอกังสพยากรณ์ ทำนายนิ้วเดียวแบบโกณฑัญญะทำนายมหาปุริสลักษณะของสิทธัตถะกุมาร  อคติ  ต้องมีใจปราศจากอคติอันเป็น โมหจิต  ถ้ามีอคติแล้วพูด  เขียนก็จะเข้าลักษณะ ตาบอดคลำช้าง  ในอคติ   ๔ ประการนั้น มีอคติกิเลสตัวใดตัวหนึ่ง ก็ต้องมีอีก ๓ ตัวเสมอ
 สถานภาพ คือความน่าเชื่อถือ ได้แก่ อายุ ความรู้ ชาติตระกูล ยศศักดิ์ ประสบการณ์ อันเป็นที่ศรัทธา และ ธรรมวุฒิ คือ ความเป็นผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรม
                     การสำรวจกระบวนทัศน์ในตนเอง เพื่อนำเสนอความคิดเห็นต่อสังคมผ่านสื่อต่าง ๆนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งและต้องตั้งอยู่ในจังหวะจะโคน ต้องดูตาม้าตาเรือซึ่งก็ได้แก่สัปปุริสธรรม สัมฤทธิผลจะเกิดขึ้นแก่สังคมอันก่อให้เกิดสติปัญญา อันเป็นสัมมาทิฎฐิ แต่ถ้าปราศจากกระบวนทัศน์และสัปปุริสธรรมความสูญเปล่าอันเป็นความล้มเหลวก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวผู้แสดงวิสัยทัศน์ถึงแม้จะ พูด เขียน ผ่านสื่อได้ทุกวันก็ไร้ประโยชน์จึงขอยืนยันต่อผู้ปรารถนาดีทุกท่านว่าจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาด
เปิดหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก อ่านอย่างช้า ๆ เป็นครั้งที่ร้อยกว่าแล้วติดใจในพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแปลไว้ ขอถอดความเล่าเรื่องว่า พระเจ้ามหาชนก (ยังไม่ใช่พระโพธิสัตว์อันจะอุบัติมาเป็นพระพุทธเจ้าครองราชสมบัติกรุงมิถิลานคร วิเทหรัฐ พระองค์มีพระราชโอรส ๒ พระองค์คืออริฎฐชก (พี่โปลชนก (น้องต่อมาทรงแต่งตั้งพระองค์พี่เป็นอุปราช พระองค์น้องเป็นเสนาบดีกาลต่อมาเมื่อพระเจ้ามหาชนกเสด็จสวรรคตอริฏฐะชนกเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงแต่งตั้งโปลชนกผู้เป็นพระราชอนุชาเป็นอุปราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์ว่า...
                 ครั้นแล้วอมาตย์ใกล้ชิดคนหนึ่งไปเฝ้ากราบทูลพระราชาหลายครั้งว่า ขอเดชะ พระอุปราชเล่นไม่ซื่อกับพระองค์พะยะค่ะความสิเนหาของพระอริฏฐชนกต่อพระอนุชาทนทานคำอันอาบพิษอันซากซ้ำมิได้พระโปลชนกจึงถูกจองจำและควบคุมรักษาในคฤหาสน์ใกล้พระราชนิเวศน์ พระโปลชนกทรงอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าคิดไม่ซื่อต่อพระเชฏฐราชจริงเครื่องจองจำจงตรึงมือเท้าของข้าพเจ้าแม้ประตูก็จงปิดสนิท ถ้าข้าพเจ้ามิได้คิดทรยศ เครื่องจองจำจงหลุดจากมือและเท้าของข้าพเจ้า แม้ประตูก็จงเปิดทันใดนั้นเครื่องจองจำได้หักลงเป็นท่อน ๆแม้ประตูก็เปิดกว้างต่อจากนั้นพระโปลชนกก็เสด็จออกไปยังชายแดนแห่งหนึ่งไปตั้งพระองค์ ที่นั้น ตอนนี้พระอริฏฐชนกราชไม่สามารถจับพระองค์ได้....ต่อมามีการสงครามอริฏฐชนกสิ้นพระชนย์
                 ท่านผู้อ่านลองอ่านคำที่ขีดเส้นใต้ไว้หลาย ๆ ก็จะเห็นความจริงของสังคมนักบริหารและประชาชนบ้านเมืองไทยของเรา ตรงนี้เกิดเป็นข้อคิดว่า...
                                       เป็นผู้ใหญ่ ให้ระวังหู เป็นผู้น้อยให้ระวังหัว
                                       เป็นผู้ใหญ่ระวังผู้น้อยเป่าหู
                                       เป็นผู้น้อยระวังผู้ใหญ่ปั่นหัว
               สงครามสายเลือดระหว่างพี่เกิดขึ้นตรงนี้นั่นเองมิได้แตกต่างไปจากเหตุกรณ์ในบ้านเมืองของเราเลย...
                                     คนไทยเรานั้น
                                     อ่านหนังสือน้อยมาก
                                     อยากมีบทบาท
                                     อยากแสดงความสามารถ
                                     อยากให้ผู้มีอำนาจโปรดปราน
              ที่เป่าหูก็เป่ากันไป... ที่ปั่นหัวก็ปั่นกันไป งงๆกันทั้งบ้านทั้งเมือง เหมือนจิ้งหรีดที่ถูกเข้าปั่นหัวแล้วก็กัดกันอย่างหน้ามืดตามัวเมืองเราจึงมืดไปด้วยทิฏฐิที่เกิดจากอวิชชาเมื่อผู้บริหารหรือ ผู้มีบทบาทในทางสังคมได้แสดงความคิดหรือแผนการ แผนงาน&nbsp นั้นก็เป็นทฤษฎีอวิชชาแล้วก็เผยแพร่อวิชชาศาสตร์เป็นโรคอุบาทว์ในบ้านเมือง
หันมาดูพระเจ้าอริฏฐชนกอย่างพิเคราะห์ใคร่ครวญก็จะพบความบกพร่องคือ
                                        อ่อนวัย
                                       ไร้ประสบการณ์
                                        บริวารเป็นพิษ
                                        จิตใจหวาดระแวง
                                        ตะแบงเพราะคิดว่ามีอำนาจ
                                        ปราศจากความเที่ยงธรรม
                   การได้อ่านพระราชนิพนธ์อย่างมีโยนิโสมนสิการคือการใคร่ครวญแล้วทำความฉลาดล่วงหน้าในการบริหาร จะทำให้เกิดปัญญากำจัดปัญหาทั้งสิ้นทั้งปวงขอให้ท่านผู้มีอำนาจกลับไปอ่านใหม่และขอให้รู้ว่า... คำข้าวค่อย ๆขบเคี้ยวจะได้โอชรส คำพูดค่อยๆ ขอบคิดจะได้อรรถรส และธรรมรส....
 
บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244