ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article

อยากกราบเรียนถามท่านครับ...เรื่องวัดโสธร (ฉะเชิงเทรา)  เป็นอย่างไรบ้าง ?
นี้คือคำถามของโยมท่านหนึ่งที่นั่งฟังการบรรยายธรรม......

          คำถามนี้คงจะคาหัวใจของคนจำนวนไม่น้อย ถ้าเป็นพระนักวิชาการหรือเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ไปบรรยายธรรม ณ ที่ใดใด ก็คงจะต้องเจอคำถามข้างต้นนี้ หรือแม้แต่วงการพระด้วยกันก็คงจะต้องถามกัน

          อาตมาเมื่อได้ฟังคำถามนี้แล้ว  ก็ตอบทันทีว่า...

ไม่รู้
อยู่ไกล
ไม่ใช่หน้าที่
ไม่มีอำนาจ

             คำตอบนี้ทำให้ผู้ถามผิดหวัง  แต่ก็ได้บอกว่า..เอาล่ะ !  เมื่อถามแล้วก็จะตอบให้เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่การบริหารเองค์กร  ในฐานะที่อาตมาเคยเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค เลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการวัด ฯลฯ  จะเอาความผิดพลาดและความสำเร็จในการบริหารงานมาเป็นเรืองบรรยายเสียวันนี้เลย  เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ "ท่าน และ  การบริหารองค์กร"
          การที่ปฏิเสธในการตอบคำถามอย่างข้างต้นนั้น  เพื่อตัดความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่มิใช่เรื่องของตัว  เพราะยึดตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเรื่องให้คนทำประโยชน์ของตนให้สมบูรณ์  แล้วจึงเกื้อกูลต่อคนอื่น อีกทั้งยึดถือคำสอนแต่โบราณว่า... "ไม่เรียกอย่าขาน ไม่วานอย่าไป  ไม่ใช่เรื่องของเราช่างเขาประไร" แต่ที่ตอบว่าจะเปลี่ยนหัวข้อบรรยาย  ก็เพราะยึดเอาสถานการณ์เฉพาะหน้ามาเป็นประเด็นในการพูดคุยให้เกิดประโยชน์  เหมือนกับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้วิธี... "ปรารภเหตุปัจจัย  หันเข้าหาเรื่องในอดีตกาล  ทรงประทานคำสอน"...
          หลักของการเขียน  การเทศน์  การบรรยายธรรม  อาตมาก็ยึดหลักปฏิบัติ  และแนะนำให้พระนักเขียน  นักเทศน์ ได้นำไปใช้ คือ... "ปรารภเหตุปัจจัย  หันเข้าหาคำสอนของพระพุทธเจ้า  วางเค้าโครงเรื่อง  หาเรื่องปรุงรส กำหนดลีลาแสดง"
          ในฐานะที่เคยยุ่ง ๆ  เกี่ยว ๆ  กับการแต่งตั้งพระสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งทางการปกครอง  และเสนอการแต่งตั้งสมณศักดิ์  จึงใคร่จะขอแนะนำวิธีการของนักปกครองที่ประสบความสำเร็จโดยยึดวิธีการของ ๒ สมเด็จ  คือ  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม  จันทะสิริ)  อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม  ซึ่งท่านมรณะภาพเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๖  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  นำเสนอ  และ แต่งตั้ง  โดยข้อแม้ว่า...
ปราศจากอคติ  มีวิจารณญาณ  ยึดหลักการให้มั่นคง ... รับรองไม่มีผิดพลาดอันจะเป็นผลเสียแก่ตนและแก่องค์กร

          สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม  จันทะสิริ)  เท่าที่ได้สัมผัสงานของท่านในระยะเวลา  ๗  ปี  ของความเป็นเจ้าอาวาส พระอุปัชฌาย์  และเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  ท่านจะรับใครและแต่งตั้งพระรูปใด  ท่านจะมีวิธีการ  "ดูแวว  คือ  แวววาม  และแววไว"  ประมวลและแยกแยะได้  ดังนี้

      ๑. ดูหน่วยก้าน  คือดูบุคลิก  ลักษณะ  กิริยามารยาท  ดูความผึ่งผายองอาจ  ดูความเคารพและฉลาดในการโต้ตอบ

      ๒. วิชาการ  คือ ดูความรู้ในระดับที่เป็น  ไม่ดูเกิน  เพราะความรู้จริงในระดับที่เป็นสำคัญอย่างยิ่ง จึงซักถามเรื่องต่าง ๆ จนเป็นที่พอใจ

      ๓. การปฏิบัติงานที่ผ่านมา  คือ  ดูการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  ที่สำคัญท่านย้ำเสมอว่า  ต้องเรียนรู้วิชาด้านเลขานุการด้วย

      ๔. ดูความรักความศรัทธาของตนในองค์กร  คือ  ดูความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์กับคนในองค์กร  ซึ่งจะเป็นส่วนที่จะสนับสนุนหน้าที่และได้รับการอุปการะจากผู้ที่อยู่ในระดับสูงขององค์กร

      ส่วนที่ว่าดูจากคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น  เพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัส  " เกณฑ์การพัฒนาตน และ การแต่งตั้งคนในยศศักดิ์" ไว้ว่า...

อุฏฐานะวะโต   สะตีมะโต สุจิกัมมัสสะ  นิสัมมะการิโน
สัญญะตัสสะ จะ ธัมมะชีวิโน อัปปะมัตตัสสะ  ยะโสภิวัฑฒะติ

      แปลว่า... ยศย่อมเจริญแก่คนขยัน  ไม่พลั้งเผลอ  ทำงานสะอาดเรียบร้อย  วางแผนดี  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีศีลธรรม  เป็นผู้ไม่ประมาท

      เกณฑ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนี้  เป็นทั้งคุณธรรมที่พัฒนาตน  เป็นทั้งแว่นแก้วที่ผู้บังคับบัญชาจะใช้เป็นเครื่องมือสอดส่องแต่งตั้ง  เลื่อนระดับ  ปรับเงินเดือน  เมื่อผู้ใต้บังคับและผู้บังคับบัญชามีเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน  เวลาพิจารณาก็ง่ายขึ้น  เวลาไล่เลียงหรือตรวจสอบก็จะเห็นความสมบูรณ์และความบกพร่อง  ไม่ต้องมานั่งเถียงกัน  คุณธรรม ๗  ประการนี้   จึงควรเป็นสมุดสะสมงานที่ฝ่ายบริหารบุคคลจะพิจารณาและนำเสนอ  ผู้บกพร่องก็ไม่มีข้อโต้เถียง  ยอมรับกันและกัน  ผู้บังคับบัญชาก็ไม่ต้องมาเป็นศัตรูกับผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาก็ไม่สามารถเอาแต่ใจตอนเองได้  ความเป็นธรรมก็เกิดขึ้น  ทุกคนก็รู้เกณฑ์ของตน ๆ  พระพุทธพจน์นี้จึงเป็น "ธรรมาภิบาลขององค์กร"  สำคัญอยู่ที่  "ผู้นำองค์กร" จะกล้าใช้ธรรมาภิบาลหรือเปล่าเท่านั้น   เพราะนักบริหาร หรือ  ผู้นำองค์กร  บางคน  ต้องการบริหารแบบ "อำนาจบาทใหญ่"  โดยหารู้ไม่ว่า... นั่นคือที่มาของความหายนะอันจะเกิดมีแก่ตนและบุคคลในองค์กร" 
  

 
บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244