ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
ประวัติ

ประวัติ
พระเทพปฎิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะเขตดสุิต

สมณศักดิ์ : พระเทพปฏิภาณวาที

เกิด : วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐
ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรพชา (บวชเณร) : วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ วัดเจ้าเจ็ดนอก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระครูเขมาภิรัต เป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะมีอายุ ๑๑ ปี

อุปสมบท (บวชพระ) : วันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร) ขณะมีอายุ ๒๑ ปี

การศึกษา - นักธรรมชั้นเอก
- เปรียญธรรม ๕ ประโยค
การศึกษาพิเศษ                                           

พ.ศ.๒๕๒๔      ม.ศ. ๕  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดม

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๔๗                มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย  สาขาธรรมนิเทศ 

พ.ศ.๒๕๕๔                ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๕๗                ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎ

ราชวิทยาลัย

ความชำนาญการ

- ด้านการควบคุมการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุ  - ภาษาอังกฤษ

หน้าที่การงาน - เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๔ ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๒
- เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
- เป็นประธานก่อตั้งโครงการเปิดพระอารามภาคกลางวัน - คืน วัดสุทัศนเทพวราราม
- เป็นประธานก่อตั้งศูนย์ท่องเที่ยว วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
- เป็นประธานก่อตั้งโครงการร่มโพธิ์ (โครงการส่งพระนิสิตไปสอนหนังสือตามสถาบันการศึกษา)

งานเผยแพร่
- เป็นนักบรรยายธรรม ในรายการ ลีลาชีวิต,ธรรมรส-ธรรมรัฐ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT (ช่อง ๑๑)
กรมประชาสัมพันธ์,รายการพุทธิธรรมนำทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ และ GLOBAL NETWORK
- เป็นนักเทศน์,นักปาฐกถา,นักอภิปราย
งานเขียน - เป็นคอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ, คม-ชัด-ลึก
- เป็นนักเขียนบท และเป็นที่ปรึษาเขียนบทโทรทัศน์

อดีตดำรงสมณศักดิ์ - พระพิพิธธรรมสุนทร
โปรดเกล้าฯเลื่อนเป็น – พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ปัจจุบันเป็น- พระเทพปฏิภาณวาที
อนาคต -ไม่แน่นอนติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ศาลาเผยแผ่ วัดสุทัศนเทพวราราม (ด้านเสาชิงช้า) โทร.02-222-6935,085 144 2244